Q8 Smiles logo

Privacyverklaring

Deelname aan de wedstrijd georganiseerd door Smiles NV (hierna “Q8”) veronderstelt de inzameling en verwerking door Smiles NV van persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd. Zonder uw persoonsgegevens kan de wedstrijd niet naar behoren functioneren.

Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd Q8 smiles Scan & Win georganiseerd door Smiles NV. Voor algemene privacy bepalingen verwijzen wij u naar de policy op onze website.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Smiles NV
Vilvoordselaan 310
B – 1130 Brussel
privacy@q8.com

Welke persoonsgegevens verzamelt Smiles N.V.?

Smiles N.V. verwerkt alle gegevens die u meedeelt op het inschrijvingsformulier, met name uw contactgegevens zoals uw e-mailadres. Deze gegevens worden rechtstreeks uit uw Q8 smiles-profiel gehaald en gebruikt voor de wedstrijd.

Voor welke doeleinden verzamelt Smiles N.V. uw persoonsgegevens?

Contactgegevens van deelnemers aan de wedstrijd worden door Smiles N.V. opgenomen, bijgehouden en verwerkt in een gegevensbank om:

  • u te kunnen contacteren in het kader van de wedstrijd waaraan u hebt deelgenomen - dit is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract (het wedstrijdreglement);
  • enige vorm van direct marketing nog meer te personaliseren, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming om onze producten en diensten te promoten, met de bedoeling om u nog meer gepaste diensten en producten aan te bieden en om onze producten en dienstverlening te verbeteren;

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Smiles N.V. en de deelnemende partners (indien u gewonnen heeft), hebben toegang tot uw gegevens. Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten in geval van een gewettigd verzoek.

Hoelang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden tot u zich uitschrijft van de nieuwsbrief indien u hiervoor heeft geopteerd. Zo niet, houden wij uw persoonsgegevens bij gedurende de duur van de wedstrijd en:

  • Wat betreft de winnaars van de wedstrijd: gedurende een maand na het versturen van de prijs.
  • Wat betreft de niet-winnaars: tot en met 5 dagen na het afsluiten van de wedstrijd, tenzij er een klacht is ingediend binnen de in het wedstrijdreglement hiervoor beschreven termijn, in welk geval de persoonsgegevens bij gehouden worden tot na de finale afhandeling van de klachten.

Wat zijn uw rechten?

De deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door Smiles N.V. waarbij de deelnemers bepaalde persoonsgegevens hebben verstrekt, hebben steeds het recht op toegang tot hun gegevens, om de gegevens desgevallend te verbeteren en om deze gegevens te laten overdragen. Bovendien hebben deelnemers het recht om ons kosteloos te verzoeken om in bepaalde omstandigheden de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of om kosteloos een bezwaar in te dienen tegen een verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

Indien u één of meer rechten wenst uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar privacy@q8.com of door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de Toezichthoudende Autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen.

Cookies

Smiles N.V. verzamelt en verwerkt ook niet rechtstreeks identificerende gegevens over uw gedrag op het Internet.Smiles N.V. maakt daarvoor gebruik van cookies, een standaardtechnologie op het Internet die toelaat om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, etc.). Voor meer informatie over het gebruik van cookies, gelieve de cookieverklaring op de website te raadplegen.

Hoe kan u ons contacteren?

Bij vragen, opmerkingen of klachten, gelieve een e-mail ter sturen naar privacy@q8.com. Je kan er ook voor opteren om een brief te sturen naar het volgende adres:

Smiles NV
Vilvoordselaan 310
B – 1130 Brussel

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring betreft deze wedstrijd. U kan ook steeds de meest recente algemene Privacyverklaring voor website vinden op onze website.