Q8 Smiles logo

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1. VOORWERP  

1.1. De onderneming Smiles NV (hierna «Q8 smiles» genoemd), Maatschappelijke zetel te Regus City Centre, Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, BTW BE 0720.542.130, organiseert een wedstrijd “Q8 smiles Scan & Win” op de webpagina q8smileswin.com met aankoopverplichting (hierna de «Wedstrijd» genoemd).

1.2. Onderhavig wedstrijdreglement (hierna het “Reglement”) regelt de modaliteiten van de Wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Wedstrijd.

1.3. De Wedstrijd wordt georganiseerd van 8 november 2021 om 00u00 tot en met 31 december 2021 23u59 (hierna de «Wedstrijdperiode» genoemd).

1.4. De Wedstrijd wordt georganiseerd op het Belgische & Luxemburgse grondgebied.

1.5. Behoudens specifieke bepalingen van dit Reglement, voeren de deelnemers geen correspondentie of telefoongesprekken of andere communicatie met Q8 smiles tijdens de Wedstrijdperiode of na de afsluiting ervan.

ARTIKEL 2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1. Deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon die tijdens de Wedstrijdperiode woonachtig is in België of Luxemburg en geregistreerd is in het Q8 smiles-programma (Geregistreerd zijn wilt zeggen een actieve account hebben in de Q8-smiles app en / of op Q8smiles.com) (hierna de «Deelnemer» genoemd), met uitzondering van de personen die hierna worden opgelijst:

 • Minderjarigen (jonger dan 18 jaar);
 • Personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met Q8 (personeelsleden, medewerkers,… );
 • Personen (personeelsleden, medewerkers, …) die meewerken aan de totstandkoming van deze Wedstrijd of betrokken zijn bij de organisatie ervan (met inbegrip van medewerkers van marketing-/communicatiebureaus, consultants inzake reclame- en promoties, …);
 •  
 • Verwanten of leden van het huishouden (al dan niet verwant) van enige, bovenvermelde personeelsleden of medewerkers (familieleden in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, samenwonenden, broers en zussen).

2.2. Q8 smiles kan te allen tijde een persoon van deelname aan Wedstrijd tijdelijk of definitief uitsluiten, in geval van inbreuk op (één van) de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 3. DEELNEMINGSMODALITEITEN

3.1. De Wedstrijd verloopt tijdens de Wedstrijdperiode volledig online op de website pagina van Q8 smiles: q8smileswin.com(hierna de “site”).

3.2. Deelname aan de Wedstrijd is met aankoopverplichting.

3.3. Deelnemers mogen meermaals deelnemen aan de Wedstrijd tijdens de Wedstrijdperiode.

3.4. Een speeldag tijdens de Wedstrijdperiode loopt van 00.00 uur tot 23.59 uur.

ARTIKEL 4. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD - SELECTIE WINNAARS

4.1. De Wedstrijd zal georganiseerd worden op www.q8smileswin.com Deelnemers aan de wedstrijd hebben een unieke deelnemerscode nodig om deel te nemen. Deze unieke code verkrijg je per mail na aankoop in 1 van de deelnemende stations. Deze unieke deelnemerscode geeft de deelnemers één kans om deel te nemen. Deze code is onder de vorm van een unieke link die doorverwijst naar de wedstrijdpagina. Deze aankoop kan zowel een tankbeurt als een aankoop in een van de deelnemende shops zijn. Na het openen van de unieke deelnemerslink, moeten de deelnemers 2 vragen invullen op de wedstrijdpagina. Deze 2 vragen zijn een kennisvraag en een schiftingsvraag.

4.2. De winnaars zullen bepaald worden op basis vaneen juist antwoord op de kennisvraag en het meest correcte antwoord op de schiftingsvraag.

4.3. Deze Wedstrijd is geen kansspel in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

5.1. Na afloop zullen binnen de 30 dagen de 316 winnaars bepaald worden:

 • 5 Belgische reischeques en 5 Luxemburgse reischeques ter waarde van € 750, verdeeld over 5 Belgisch en 5 Luxemburgse winnaars.
 • 6 Electric driving experiences, waarvan 3 Belgische en 3 Luxemburgse winnaars. Deze electric driving experiences zijn een weekend met een elektrische wagen, inclusief hotelovernachting.
 • 300 waardebonnen bij onze partners (Ici Paris XL, Decathlon, H&M, Standaard Boekhandel, Q8 en Kinepolis), verdeeld over 150 Belgische en 150 Luxemburgse winnaars

5.3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inruilbaar of niet uitbetaalbaar in geld. Er kan dus geen enkele financiële tegenprestatie worden geëist ter vervanging van de aangeboden prijzen. Q8 smiles kan een of meer aangekondigde prijzen vervangen door andere prijzen van ten minste gelijke waarde indien externe omstandigheden daartoe nopen.

5.4. De prijzen zijn ondeelbaar en moeten worden aanvaard zoals ze worden toegekend. Q8 smiles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met een gewonnen prijs. Voorts verleent Q8 smiles geen enkele garantie met betrekking tot het nut of de kwaliteit van de prijzen.

5.5. Q8 smiles neemt, binnen een termijn van 30 dagen, met iedere winnaar via e-mail contact op, om de toekenningsmodaliteiten van de prijs te bepalen. Indien een winnaar niet antwoordt binnen een termijn van 7 dagen nadat Q8 smiles contact heeft opgenomen, behoudt deze laatste zich het recht voor om de prijs te houden of toe te kennen aan een andere deelnemer.

5.6. Buiten de overhandiging van de prijzen aan de winnaars wordt geen enkel ander recht, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, aan de winnaar(s) overgedragen.

5.7. De prijzen zullen geleverd worden op het adres doorgegeven bij deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 6. AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

6.1. Door deel te nemen, verklaart de Deelnemer dit Reglement te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder enig voorbehoud, evenals de Privacyverklaring van Q8 smiles.

6.2. Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet binnen 7 werkdagen na de einddatum van de Wedstrijd aangetekend worden gestuurd naar de maatschappelijke zetel van Q8 smiles, t.a.v. de Dienst Marketing, op het adres dat hoger is vermeld. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Niet-conforme klachten worden niet behandeld.

ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT

7.1. Q8 smiles behoudt zich het recht voor om de organisatiemodaliteiten van de Wedstrijd te wijzigen en de Wedstrijd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, in te korten of te annuleren, zonder dat een rechtvaardiging of vergoeding is verschuldigd aan de Deelnemers of aan derden. Door zijn/haar deelname aan de Wedstrijd is iedere Deelnemer automatisch gebonden door de wijzigingen aan dit Reglement.

7.2. Q8 smiles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opschorting, het uitstel, de wijziging (met inbegrip van de toegekende prijzen) of de afschaffing van de Wedstrijd bij overmacht, of meer in het algemeen bij onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, en voor dit feit kan geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de Deelnemers.

ARTIKEL 8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1. De gegevens die iedere Deelnemer in het kader van de deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden gebruikt en bewaard om toe te zien op het vlotte verloop van de Wedstrijd en desgevallend met het oog op de uitreiking van de prijs aan de winnaars.

8.2. In het kader van deze Wedstrijd worden de persoonsgegevens van de Deelnemers door Smiles N.V. verwerkt, in overeenstemming met aangehechte Privacyverklaring met betrekking tot deze wedstrijd. Smiles N.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

8.3. Deze persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden meegedeeld zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. Ze kunnen evenwel worden overgemaakt aan natuurlijke personen of organisaties die rechtstreekse banden hebben met Smiles N.V. en aan andere diensten of ondernemingen verbonden aan Smiles N.V., in het kader van de prijsuitreiking voor deze Wedstrijd.

8.4. De Deelnemer aanvaardt dat zijn e-mailadres, worden vermeld op gelijk welke drager en via gelijk welk middel ten behoeve van de communicatie (intern en/of extern) rond de Wedstrijd.

8.5. Voor het overige, zijn de bepalingen van de aangehechte Privacyverklaring van Smiles N.V. van toepassing op de verwerking van de in het kader van de Wedstrijd verkregen gegevens.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. Q8 smiles is houder van alle intellectuele of andere eigendomsrechten in verband met deze Wedstrijd.

9.2. Overeenkomstig de geldende wetten m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten, zijn reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen van deze Wedstrijd streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Q8 smiles.

9.3. Door deelname aan de Wedstrijd erkent en aanvaardt de Deelnemer, zonder enig voorbehoud:

 • (i) en in geval van winst, zijn/haar naam, voornaam en woonplaats (enkel stad/dorp) worden vermeld op gelijk welke drager en via gelijk welk middel ten behoeve van de communicatie (intern en/of extern) rond de Wedstrijd;
 • (ii) geen recht te hebben tot voorafgaande inzage of tot goedkeuring van het communicatie – en/of campagnemateriaal waarin hij/zij zou worden afgebeeld door Q8 smiles. Q8 smiles waarborgt evenwel dat de ontwikkeling en het gebruik van het communicatie – en/of campagnemateriaal niet in strijd zal zijn met de openbare orde en/of de goede zeden.

9.4. De Deelnemer verbindt zich ertoe om van Q8 smiles geen tegenprestatie of vergoeding van gelijk welke aard te eisen voor voornoemde gebruiksrechten en voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in artikel 9.3 van dit Reglement.

ARTIKEL 10. BESCHIKBAARSTELLING VAN HET REGLEMENT

10.1. Dit Reglement is voor de Deelnemers volledig en gratis beschikbaar via de volgende link: q8smileswin.com

ARTIKEL 11. VARIA

11.1. Als een bepaling van dit Reglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard krachtens het toepasselijke recht, maakt deze bepaling niet langer deel uit van dit Reglement. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid en de dwingende kracht van de andere bepalingen van dit Reglement. Elke inbreuk op het Reglement en elke poging tot fraude en/of misleiding wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer, zonder dat deze laatste nog aanspraak zou kunnen maken op een prijs.

11.2. Druk-, spel-, zet- en alle andere gelijkaardige fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden van verhaal ten aanzien van Q8 smiles.

11.3. Q8 smiles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die tijdens de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd of het winnen van een prijs kan voorvallen, ongeacht de oorzaak of het gevolg van dergelijke schade, inclusief schade veroorzaakt door:

 • a) de inbreuk door Deelnemers op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • b) de inhoud of persoonsgegevens opgegeven door de Deelnemer;
 • c) technische problemen in verband met de website q8smileswin.be en/of het e-mailsysteem, of meer in het algemeen voor internetproblemen.;
 • d) een eventueel probleem verbonden aan de configuratie van de hardware en/of software en/of aan de communicatie van de computers.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

12.1. Dit Reglement valt onder het Belgische recht, ongeacht de collisieregels. De Deelnemer aanvaardt dat elke rechtszaak die voortvloeit uit zijn deelname aan de Wedstrijd of met betrekking tot dit Reglement onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) valt, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, en hij aanvaardt zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van betreffende rechtbank in het kader van een dergelijk geding.